Nhaän baèng Cambrigde caáp Mover 2007

Laõnh thöôûng naêm hoïc 2006-2007

Nhaän baèng Cambrigde caáp Starter 2006

Haïng nhì veõ tranh thieáu nhi

 

 

 

 

Tham gia trieãn laõm tranh

 

 

Toát nghieäp maãu giaùo