TOAÙN

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án : Chia hết cho 9
CHIA HET CHO 9.ppt
Microsoft Power Point Presentation [333.5 KB]
Giáo án : Tính chu vi
CHUVI.ppt
Microsoft Power Point Presentation [94.0 KB]
Giáo án : Tính diện tích hình thoi
Dien tich hinh thoi (TOAN4)[1].ppt
Microsoft Power Point Presentation [348.5 KB]
Giáo án : Tìm số trung bình cộng
Tim so Trung binh con[1]. Tran Thi Van -
Microsoft Power Point Presentation [894.5 KB]
Tim so Trung binh cong.ppt
Microsoft Power Point Presentation [992.5 KB]

Write a comment

Comments: 0